Skip to main content

เนื้อหาทั้งหมด

 • ข้อเท็จจริง  

       หมู่บ้านของผู้ร้องเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมาย (“นิติบุคคลฯ”) ได้รับโอนสาธารณูปโภคโดยคำสั่งศาลเมื่อกลางปี 2561  โดยสมาชิกของหมู่บ้านได้ให้ความเห็นชอบในการจัดเก็บค่าบำรุงจากบุคคลภายนอกซึ่งใช้ถนนอันเป็นสาธารณูปโภคอย่างหนึ่งของหมู่บ้านเป็นทางผ่าน เนื่องจากถนนดังกล่าวสามารถใช้เป็นทางลัดออกไปได้หลายทาง ปรากฏว่าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งอ้างตนว่าเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากภาระจำยอมโดยอายุความ สามารถใช้สิทธิเดินทางผ่านถนนดังกล่าวข้างต้นได้โดยไม่ต้องชำระค่าบำรุง แต่หน่วยงานดังกล่าวก็ไม่สามารถแสดงรายละเอียดใด ๆ แห่งภาระจำยอมต่อนิติบุคคลฯ ได้ โดยอ้างว่าเป็นเพราะกรมที่ดินได้ทำลายเอกสารที่เกี่ยวข้องไปแล้วบางส่วน

  ประเด็นคำถาม

  1) นิติบุคคลฯ ควรดำเนินการอย่างไร

  2) นิติบุคคลฯ จะสามารถดำเนินการร้องขอต่อศาลหรือกรมที่ดินเพื่อให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ชาดเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ระหว่างนิติบุคคลฯ และหน่วยงานในกรณีดังกล่าวได้หรือไม่

  คลังคำตอบ
  admin
  06/19/2019 - 14:23
 • ข้อเท็จจริง  

       เพื่อนบ้านของผู้ร้อง (“คู่กรณี”) สร้างสระว่ายน้ำในบริเวณที่เกือบติดกับกำแพงบ้านของผู้ร้อง และวางกระถางต้นไม้เป็นแนวยาวบนถนนของหมู่บ้านเป็นเหตุให้ผู้ร้องเข้าออกบ้านของตนได้ลำบาก

  ประเด็นคำถาม

  • ผู้ร้องสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อนบ้านดังกล่าวได้หรือไม่
  คลังคำตอบ
  admin
  06/18/2019 - 10:34
 • ข้อเท็จจริง

  ในการประชุมใหญ่สามัญของสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีมติเสียงข้างมากในเรื่องอัตราค่าส่วนกลาง หรือ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคดังนี้

  1.สำหรับผู้ค้างจ่ายค่าส่วนกลางในปี พ.ศ.2555-2560 ให้ลดค่าส่วนกลางที่ค้างชำระ 50% ของค่าส่วนกลางที่ต้องจ่ายจริง ส่วนในปี 2561 และปีถัดไปให้ชำระเต็มจำนวน ยกตัวอย่างเช่น บ้านหลังที่ 1 ค้างชำระค่าส่วนกลางรายเดือนในปี 2555-2560 เป็นเงินปีละ 7,000 บาท รวมเป็นเงินค้างชำระทั้งสิ้น 42,000 บาท หักส่วนลด 50% คงเหลือ 21,000 บาท และค่าส่วนกลางในปี 61 และ ปี 62 จ่ายจำนวนเต็ม ดังนั้น บ้านหลังนี้จะต้องจ่ายค่าส่วนกลางปี 2555 -2562 รวมทั้งสิ้น 35,000 บาท

  2.สำหรับผู้ที่จ่ายค่าส่วนกลางตรงเวลาจะได้รับส่วนลด 25% ของค่าส่วนกลางที่ต้องจ่ายจริง เป็นเวลา 2 ปี คือในปี2561-2562 ยกตัวอย่างเช่น บ้านหลังที่ 2 ชำระค่าส่วนกลางรายเดือน ในปี2555-2560 ตรงเวลาทุกปี เป็นจำนวนปีละ 7,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,000 บาท และได้รับส่วนลด 25% ในปี 61 และ ปี 62 คิดเป็นเงินปีละ 5,250 บาท ดังนั้น บ้านหลังที่ 2 ต้องจ่ายค่าส่วนกลางสำหรับ ปี 2555-2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 52,500 บาท

  ประเด็นคำถาม

  • ในกรณีบ้านหลังที่ 2 ต้องเสียผลประโยชน์จากมติคณะกรรมการหมู่บ้านในเงินส่วนต่าง 17,500 บาท เจ้าของบ้านหลังที่ 2 สามารถเรียกร้องค่าเสียผลประโยชน์ดังกล่าวได้หรือไม่
  คลังคำตอบ
  admin
  06/18/2019 - 10:31
 • ข้อเท็จจริง  

  ผู้ร้องเช่ารถแล้วถูกโกงเงินค่ามัดจำ

  ประเด็นคำถาม

  ผู้ร้องสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

  คลังคำตอบ
  admin
  06/18/2019 - 10:26
 • คำพิพากษาศาลฎีกา คดีอุบัติเหตุบนทางด่วนโทลเวย์ซึ่งศูนย์นิติศาสตร์เป็นทนายยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย https://drive.google.com/file/d/1Qy4Ykfx_7Ogrpl14wKqkIYlGKZmsL-55/view
  ข่าวสารและกิจกรรม
  admin
  06/14/2019 - 11:33
 • ข้อเท็จจริง  

  แฟนเก่าซึ่งมิได้จดทะเบียนสมรสของผู้ร้อง (“คู่กรณี”) นำรถยนต์ที่ผู้ร้องซื้อมาภายหลังจากที่ได้เลิกคบหากันแล้วไปใช้แต่ไม่ยอมนำกลับมาคืน เมื่อผู้ร้องทวงถามก็นำรถยนต์ดังกล่าวไปซ่อนแล้วย้ายที่อยู่ใหม่เสีย ทั้งนี้ ผู้ร้องเคยไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว แต่พนักงานสอบสวนปฏิเสธไม่ยอมรับแจ้งความโดยอ้างว่ารถยนต์ดังกล่าวเป็นสินสมรส กรณีจึงไม่เป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์

  ประเด็นคำถาม

  ผู้ร้องจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

  คลังคำตอบ
  admin
  06/12/2019 - 11:44
 • ข้อเท็จจริง  

  ผู้ร้องเป็นผู้วาดสติ๊กเกอร์ไลน์ชุดหนึ่งที่ได้นำออกขายแล้ว ต่อมาปรากฏว่ามีผู้นำแบบสติ๊กเกอร์ดังกล่าวไปสกรีนเป็นเสื้อยืดเพื่อจำหน่ายอยู่ที่ห้างสรรพสินค้า

  ประเด็นคำถาม

  การกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ หากการดังกล่าวเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ร้องจะมีสิทธิดำเนินการอย่างไรบ้าง

  คลังคำตอบ
  admin
  06/12/2019 - 10:01
 • ข้อเท็จจริง  

  ผู้ร้องได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายก้อนเห็ดจากฟาร์มเห็ด โดยเป็นการตกลงกันด้วยวาจามิได้ทำสัญญาซื้อขายเป็นหนังสือ ในข้อตกลงการซื้อขายนั้น ผู้ร้องได้ตกลงซื้อก้อนเห็ดจากผู้ขาย 1,000 ก้อน ราคาก้อนล่ะ 30 บาท พร้อมทั้งคิดราคาค่าขนส่งก้อนเห็ด โดยผู้ขายต้องส่งก้อนเห็ดแก่ผู้ร้องอีกจังหวัดหนึ่ง และผู้ขายตกลงจะทำการสอนเพาะเห็ดให้แก่ผู้ร้อง

  ในวันทำสัญญาผู้ร้องได้ชำระเงินจำนวน 40,000 บาท ให้แก่ผู้ขายแล้ว ต่อมาผู้ร้องได้ทวงถามให้ผู้ขายส่งมอบก้อนเห็ดตามสัญญา ซึ่งผู้ขายได้ส่งก้อนเห็ดตามที่ได้ตกลงกับผู้ร้อง แต่อย่างไรก็ดีผู้ขายได้ส่งมอบก้อนเห็ดแก่ผู้ร้องจำนวน 940 ก้อน ซึ่งเป็นการส่งมอบทรัพย์สินน้อยกว่าที่ได้ตกลงตามสัญญาไว้ กล่าวคือผู้ขายไม่ส่งมอบก้อนเห็ดให้ครบ 1,000 ก้อนตามที่สัญญาไว้กับผู้ร้อง และนอกจากนั้นแล้วผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่จะทำการสอนเพาะเห็ดให้แก่ผู้ร้องซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในสัญญา จึงทำให้ผู้ร้องไม่สามารถทำการเพาะเห็ดได้

  ประเด็นคำถาม

  ผู้ร้องสามารถยกเลิกสัญญาซื้อขายก้อนเห็ด และเรียกเงินคืนได้หรือไม่

  คลังคำตอบ
  admin
  06/12/2019 - 09:58
 • ข้อเท็จจริง  

  สมาคมด้านวิชาการแห่งหนึ่งได้ทำการรวบรวมบทความจากงานประชุมวิชาการ และได้นำไปส่งสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดพิมพ์ ปัจจุบันหนังสือได้มีการจัดพิมพ์ออกมาวางขายตามร้านหนังสือแล้ว โดยหนังสือเล่มดังกล่าวมีบทความของผู้ร้องรวมอยู่ในนั้นด้วย

  ในกระบวนการจัดพิมพ์ สมาคมได้นำบทความของผู้ร้องที่อยู่ในเอกสารประกอบการประชุมไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นโดยไม่ได้แจ้งผู้ร้องก่อนซึ่งผู้ร้องทราบเรื่องนี้จากการเข้าร่วมประชุมของสมาคมในภายหลัง ต่อมาสมาคมได้แจ้งผู้ร้องให้แก้ไขบทความตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีกำหนดส่งวันสุดท้ายวันที่ 31 มกราคม ผู้ร้องไม่สามารถแก้ไขส่งได้ทันตามที่สมาคมกำหนด ผู้ร้องจึงได้แจ้งแก่สมาคม และสมาคมอนุญาตให้เลื่อนส่งบทความที่แก้ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ สมาคมกลับแจ้งว่าหากผู้ร้องไม่ส่งบทความที่แก้ไขภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ จะถือว่าผู้ร้องไม่แก้ไขบทความตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ร้องจึงส่งบทความที่แก้ไปให้สมาคมในวันที่ 16 กุมภาพันธ์

  ปัจจุบันเมื่อหนังสือวางขาย ผู้ร้องพบว่าบทความของผู้ร้องในหนังสือเป็นบทความที่อยู่ในเอกสารประกอบการประชุมของสมาคม ไม่ใช่บทความที่ผู้ร้องได้ทำการแก้ไขแล้ว ผู้ร้องติดต่อไปยังสมาคม และสำนักพิมพ์ พบว่าต้นฉบับที่สมาคมส่งให้สำนักพิมพ์คือบทความที่อยู่ในเอกสารประกอบการประชุมของสมาคม โดยอ้างว่าผู้ร้องไม่ส่งบทความภายในวันที่ 31 มกราคม จึงต้องส่งบทความที่อยู่ในเอกสารประกอบการประชุมของสมาคมไปแทนบทความที่ผู้ร้องแก้

  ประเด็นคำถาม

  1. ใครเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในบทความที่อยู่ในเอกสารประกอบการประชุมของสมาคม

  2. ใครเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในบทความที่ผู้ร้องแก้ไขซึ่งยังไม่ได้ถูกเผยแพ่รออกไป

  3. ใครเป็นผู้มีลิขสิทธ์ในบทความที่อยู่ในหนังสือที่ตีพิมพ์ออกวางจำหน่ายแล้ว

  4. ถ้าหากผู้ร้องไม่ได้แก้ไขบทความส่งไปให้สมาคม สมาคมจะมีสิทธิ์นำบทความที่อยู่ในเอกสารประกอบการประชุมของสมาคม ไปตีพิมพ์ลงในหนังสือได้หรือไม่

  5. การนำบทความที่อยู่ในเอกสารประกอบการประชุมของสมาคมไปจัดพิมพ์เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา จริยธรรมวิจัย หรือไม่อย่างไร

  คลังคำตอบ
  admin
  06/12/2019 - 09:52
 • ครอบครัวของผู้ร้องเปิดกิจการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ ปรากฏว่ามีผู้เช่าบางรายค้างชำระค่าเช่ามาแล้ว 3 - 4 เดือน คิดเป็นเงินประมาณ 50,000 บาท

  ประเด็นคำถาม

  1.) ในกรณีผู้เช่าค้างชำระค่าเช่า ฝ่ายผู้ร้องมีสิทธิดำเนินการอย่างไรบ้างเพื่อให้ผู้เช่าชำระค่าเช่า หรือเพื่อยกเลิกสัญญาและให้ผู้เช่าย้ายออกจากอาคารที่เช่า

  2.) ฝ่ายผู้ร้องสามารถระบุข้อสัญญาเพื่อกำหนดเหตุแห่งการสิ้นสุดสัญญาในกรณีที่ผู้เช่าค้างชำระค่าเช่า หรือเพื่อกำหนดให้อำนาจฝ่ายผู้ร้องในการดำเนินการเพื่อให้ผู้เช่าชำระค่าเช่าได้หรือไม่

  คลังคำตอบ
  admin
  06/12/2019 - 09:51