Skip to main content

เนื้อหาทั้งหมด

 • ข้อเท็จจริง  

  ผู้ร้องเป็นผู้วาดสติ๊กเกอร์ไลน์ชุดหนึ่งที่ได้นำออกขายแล้ว ต่อมาปรากฏว่ามีผู้นำแบบสติ๊กเกอร์ดังกล่าวไปสกรีนเป็นเสื้อยืดเพื่อจำหน่ายอยู่ที่ห้างสรรพสินค้า

  ประเด็นคำถาม

  การกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ หากการดังกล่าวเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ร้องจะมีสิทธิดำเนินการอย่างไรบ้าง

  คลังคำตอบ
  admin
  06/12/2019 - 10:01
 • ข้อเท็จจริง  

  ผู้ร้องได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายก้อนเห็ดจากฟาร์มเห็ด โดยเป็นการตกลงกันด้วยวาจามิได้ทำสัญญาซื้อขายเป็นหนังสือ ในข้อตกลงการซื้อขายนั้น ผู้ร้องได้ตกลงซื้อก้อนเห็ดจากผู้ขาย 1,000 ก้อน ราคาก้อนล่ะ 30 บาท พร้อมทั้งคิดราคาค่าขนส่งก้อนเห็ด โดยผู้ขายต้องส่งก้อนเห็ดแก่ผู้ร้องอีกจังหวัดหนึ่ง และผู้ขายตกลงจะทำการสอนเพาะเห็ดให้แก่ผู้ร้อง

  ในวันทำสัญญาผู้ร้องได้ชำระเงินจำนวน 40,000 บาท ให้แก่ผู้ขายแล้ว ต่อมาผู้ร้องได้ทวงถามให้ผู้ขายส่งมอบก้อนเห็ดตามสัญญา ซึ่งผู้ขายได้ส่งก้อนเห็ดตามที่ได้ตกลงกับผู้ร้อง แต่อย่างไรก็ดีผู้ขายได้ส่งมอบก้อนเห็ดแก่ผู้ร้องจำนวน 940 ก้อน ซึ่งเป็นการส่งมอบทรัพย์สินน้อยกว่าที่ได้ตกลงตามสัญญาไว้ กล่าวคือผู้ขายไม่ส่งมอบก้อนเห็ดให้ครบ 1,000 ก้อนตามที่สัญญาไว้กับผู้ร้อง และนอกจากนั้นแล้วผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่จะทำการสอนเพาะเห็ดให้แก่ผู้ร้องซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในสัญญา จึงทำให้ผู้ร้องไม่สามารถทำการเพาะเห็ดได้

  ประเด็นคำถาม

  ผู้ร้องสามารถยกเลิกสัญญาซื้อขายก้อนเห็ด และเรียกเงินคืนได้หรือไม่

  คลังคำตอบ
  admin
  06/12/2019 - 09:58
 • ข้อเท็จจริง  

  สมาคมด้านวิชาการแห่งหนึ่งได้ทำการรวบรวมบทความจากงานประชุมวิชาการ และได้นำไปส่งสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดพิมพ์ ปัจจุบันหนังสือได้มีการจัดพิมพ์ออกมาวางขายตามร้านหนังสือแล้ว โดยหนังสือเล่มดังกล่าวมีบทความของผู้ร้องรวมอยู่ในนั้นด้วย

  ในกระบวนการจัดพิมพ์ สมาคมได้นำบทความของผู้ร้องที่อยู่ในเอกสารประกอบการประชุมไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นโดยไม่ได้แจ้งผู้ร้องก่อนซึ่งผู้ร้องทราบเรื่องนี้จากการเข้าร่วมประชุมของสมาคมในภายหลัง ต่อมาสมาคมได้แจ้งผู้ร้องให้แก้ไขบทความตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีกำหนดส่งวันสุดท้ายวันที่ 31 มกราคม ผู้ร้องไม่สามารถแก้ไขส่งได้ทันตามที่สมาคมกำหนด ผู้ร้องจึงได้แจ้งแก่สมาคม และสมาคมอนุญาตให้เลื่อนส่งบทความที่แก้ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ สมาคมกลับแจ้งว่าหากผู้ร้องไม่ส่งบทความที่แก้ไขภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ จะถือว่าผู้ร้องไม่แก้ไขบทความตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ร้องจึงส่งบทความที่แก้ไปให้สมาคมในวันที่ 16 กุมภาพันธ์

  ปัจจุบันเมื่อหนังสือวางขาย ผู้ร้องพบว่าบทความของผู้ร้องในหนังสือเป็นบทความที่อยู่ในเอกสารประกอบการประชุมของสมาคม ไม่ใช่บทความที่ผู้ร้องได้ทำการแก้ไขแล้ว ผู้ร้องติดต่อไปยังสมาคม และสำนักพิมพ์ พบว่าต้นฉบับที่สมาคมส่งให้สำนักพิมพ์คือบทความที่อยู่ในเอกสารประกอบการประชุมของสมาคม โดยอ้างว่าผู้ร้องไม่ส่งบทความภายในวันที่ 31 มกราคม จึงต้องส่งบทความที่อยู่ในเอกสารประกอบการประชุมของสมาคมไปแทนบทความที่ผู้ร้องแก้

  ประเด็นคำถาม

  1. ใครเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในบทความที่อยู่ในเอกสารประกอบการประชุมของสมาคม

  2. ใครเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในบทความที่ผู้ร้องแก้ไขซึ่งยังไม่ได้ถูกเผยแพ่รออกไป

  3. ใครเป็นผู้มีลิขสิทธ์ในบทความที่อยู่ในหนังสือที่ตีพิมพ์ออกวางจำหน่ายแล้ว

  4. ถ้าหากผู้ร้องไม่ได้แก้ไขบทความส่งไปให้สมาคม สมาคมจะมีสิทธิ์นำบทความที่อยู่ในเอกสารประกอบการประชุมของสมาคม ไปตีพิมพ์ลงในหนังสือได้หรือไม่

  5. การนำบทความที่อยู่ในเอกสารประกอบการประชุมของสมาคมไปจัดพิมพ์เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา จริยธรรมวิจัย หรือไม่อย่างไร

  คลังคำตอบ
  admin
  06/12/2019 - 09:52
 • ครอบครัวของผู้ร้องเปิดกิจการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ ปรากฏว่ามีผู้เช่าบางรายค้างชำระค่าเช่ามาแล้ว 3 - 4 เดือน คิดเป็นเงินประมาณ 50,000 บาท

  ประเด็นคำถาม

  1.) ในกรณีผู้เช่าค้างชำระค่าเช่า ฝ่ายผู้ร้องมีสิทธิดำเนินการอย่างไรบ้างเพื่อให้ผู้เช่าชำระค่าเช่า หรือเพื่อยกเลิกสัญญาและให้ผู้เช่าย้ายออกจากอาคารที่เช่า

  2.) ฝ่ายผู้ร้องสามารถระบุข้อสัญญาเพื่อกำหนดเหตุแห่งการสิ้นสุดสัญญาในกรณีที่ผู้เช่าค้างชำระค่าเช่า หรือเพื่อกำหนดให้อำนาจฝ่ายผู้ร้องในการดำเนินการเพื่อให้ผู้เช่าชำระค่าเช่าได้หรือไม่

  คลังคำตอบ
  admin
  06/12/2019 - 09:51
 • ข้อเท็จจริง  

  ต้องการสอบถามว่า เมื่อมีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว กรณีผู้ตายไม่มีทรัพย์อื่นใดอีก นอกจากบ้านที่พักอาศัย หากทายาทส่วนใหญ่ไม่ประสงค์ที่จะแบ่งปันทรัพย์มรดกดังกล่าวเพราะยังใช้เป็นที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ควรดำเนินการอย่างไร

  ประเด็นคำถาม

  1. ผู้จัดการมรดกต้องยื่นคำขอเพื่อลงชื่อเป็นผู้จัดการมรดกในโฉนดหรือไม่

  2. หากไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ในการทำบัญชีทรัพย์สิน ผ่านมาหลายปีแล้วควรต้องไปยื่นเรื่องหรือไม่ เมื่อทายาทส่วนใหญ่ไม่ต้องการขายทรัพย์สินนั้น

  3.ควรต้องดำเนินการอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

  คลังคำตอบ
  admin
  06/12/2019 - 09:31
 • ข้อเท็จจริง  

  แฟนเก่าของเพื่อนผู้ร้องได้ยืมเงินเพื่อนผู้ร้องเป็นจำนวน 2,000 กว่าบาท ผู้ร้องไม่แน่ใจว่าคู่กรณีได้กู้ยืมเงินเพื่อนผู้ร้องไปตั้งแต่เมื่อใดและมีสัญญากู้ยืมหรือไม่ แต่คู่กรณีน่าจะได้กู้ยืมเงินไปเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้ว และเพื่อนของผู้ร้องซึ่งกำลังเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความจำเป็นต้องใช้เงินในการชำระค่าเทอมในภาคเรียนนี้ จึงได้บอกกล่าวทวงถามให้ชำระหนี้แต่ก็ถูกปฏิเสธตลอดมา

  ประเด็นคำถาม

  เพื่อนของผู้ร้องสามารถแจ้งความดำเนินคดีอาญาได้หรือไม่ หรือมีแนวทางในการเรียกให้คู่กรณีชำระหนี้ได้อย่างไรบ้าง หากมีการกู้ยืมเงินตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น

  คลังคำตอบ
  admin
  06/12/2019 - 09:30
 • ข้อเท็จจริง  

  ผู้ร้องเช่าที่ดินกับวัดและได้ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในที่ดินมาเป็นระยะเวลาประมาณ 30 ปี โดยผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ก่อสร้างและได้รับเอกสารสิทธิ์จากสำนักงานที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย ต่อมามีบุคคลอื่นประสงค์จะสร้างอาคารพาณิชย์ในที่ดินของวัดติดกับอาคารพาณิชย์ของผู้ร้อง ผู้ร้องเกรงการก่อสร้างอาคารเพิ่มบนที่ดินเดียวกันและจะก่อสร้างติดกับอาคารพาณิชย์ของผู้ร้อง อาจจะส่งผลกระทบต่ออาคารพาณิชย์ของผู้ร้องให้ได้รับความเสียหาย เนื่องจากการก่อสร้างอาคารต้องมีการคำนวณน้ำหนักโดยรวมของอาคารใหม่และอาคารของผู้ร้อง รวมทั้งวิเคราะห์ลักษณะของดิน เพื่อใช้ในการกำหนดระยะห่างระหว่างฐานราก

  ผู้ร้องได้สอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลเรื่องการเว้นระยะห่างของอาคาร แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าการอ้างสิทธิพื้นที่ข้างเคียง กฎหมายกำหนดให้เป็นสิทธิเฉพาะเจ้าของที่ดิน ไม่ใช่เจ้าของอาคาร

  ประเด็นคำถาม

  1. ใครเป็นผู้มีสิทธิกล่าวอ้างเรื่องสิทธิ “พื้นที่ข้างเคียง” ตามกฎหมาย และผู้ร้องสามารถอ้างสิทธิใดได้บ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่ออาคารพาณิชย์ของผู้ร้อง

  2. ผู้ร้องสามารถอ้างกฎหมายใด เพื่อร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งให้เจ้าของอาคารใหม่ ต้องดำเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม คำนวณน้ำหนักของอาคารใหม่และน้ำหนักอาคารที่ก่อสร้างเดิมในพื้นที่เดียวกัน เพื่อใช้กำหนดระยะห่างระหว่างฐานของอาคารใหม่กับฐานของอาคารเดิม เพื่อความปลอดภัยของอาคารก่อนดำเนินการก่อสร้าง

  คลังคำตอบ
  admin
  06/12/2019 - 09:28
 • ข้อเท็จจริง  

  ผู้ร้องและเพื่อนรวม 2 คนร่วมกันทำกิจการประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มีผู้ร้องเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการมีอำนาจลงลายมือชื่อแต่เพียงผู้เดียว ผู้ร้องต้องการมอบอำนาจให้เพื่อนลงลายมือชื่อในเอกสาร ภพ.20 และหนังสือรับรองของห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อใช้ในการเสนอราคางานรับเหมาก่อสร้าง จึงต้องการสอบถามว่าหนังสือมอบอำนาจต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่

  ประเด็นคำถาม

  1. การมอบอำนาจลงลายมือชื่อแทนห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่

  คลังคำตอบ
  admin
  06/12/2019 - 09:25
 • ข้อเท็จจริง  

  ผู้ร้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 3 ได้สั่งจองวัตถุมงคล(เช่าพระ) กับผู้ให้เช่าพระผ่านทาง Facebook โดยต้องโอนเงินให้กับผู้ให้เช่าก่อนและรับพระเครื่องทีหลัง ผู้ร้องจึงได้ตกลงเช่าซื้อและโอนเงินตามที่ได้ตกลงกันเป็นจำนวน 785,000 บาท กำหนดรับพระเครื่องในวันที่ 1 กันยายน 2561 แต่ผู้ให้เช่าพระไม่มาตามนัดและได้ปิด Facebook รวมถึงบัญชีธนาคารดังกล่าว จึงไม่สามารถติดต่อกับคู่กรณีผู้ให้เช่าพระได้อีก ผู้ร้องและผู้เสียหายคนอื่นๆถูกผู้ให้เช่าพระคนดังกล่าวโกงเงินจากการให้เช่าพระ รวมเป็นมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาท จึงได้รวมตัวกันแจ้งความร้องทุกข์ที่ ปอท.(กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี) ในคดีของผู้เสียหายคนอื่นๆนั้น พนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความและออกหมายเรียกแล้ว ส่วนคดีของผู้ร้องยังมิได้ดำเนินการแจ้งความเนื่องจากผู้ร้องเกรงว่าจะกระทบต่อการเรียน หลังจากนั้นผู้ร้องได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ปอท.ว่าคู่กรณีได้มอบตัวและมีทนายความเข้าสู้คดีในเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การว่าถูกโกงโดยคนชื่อศักดิ์ และคู่กรณีแจ้งว่าจะฟ้องร้องคดีกับผู้ที่แจ้งความดำเนินคดีกับตน

  ประเด็นคำถาม

  1. หากผู้ร้องมีความประสงค์จะดำเนินคดีทางอาญากับคู่กรณีควรทำอย่างไร และการดำเนินคดีกับคู่กรณีจะมีผลกระทบต่อการเรียนของผู้ร้องหรือไม่

  2. ผู้ร้องต้องจัดหาทนายความในการขึ้นศาลหรือไม่

  คลังคำตอบ
  admin
  06/12/2019 - 09:23
 • ข้อเท็จจริง  

  ผู้ร้องมีพี่น้องร่วมบิดามารดา 5 คน ขณะที่มารดาเสียชีวิตมีทรัพย์มรดกเป็นที่ดินทั้งหมด 8 แปลง ต่อมาพี่ชายคนกลางจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอแต่งตั้งตนเองเป็นผู้จัดการมรดกแล้วได้แบ่งทรัพย์มรดกดังกล่าวให้แก่ พี่ชายคนที่ 1 คนที่ 2 และคนที่ 3 คนละหนึ่งแปลง ทั้งนี้ นอกจากผู้จัดการมรดกจะโอนที่ดินส่วนของตนเองจำนวน 1 แปลงเป็นชื่อตนเองแล้ว ยังโอนที่ดินส่วนของน้องชายอีก 1 แปลงเป็นชื่อตนเองด้วย เพื่อนำไปจดจำนองกับธนาคาร

  ผู้จัดการมรดกเป็นตัวแทนของครอบครัวในการทำธุรกิจอพาร์ทเม้นท์จำนวน 2 แห่ง ต่อมาทางโครงการพบว่ามีการทุจริตการก่อสร้าง พี่น้องทุกคนจึงยื่นคำฟ้องขอถอนผู้จัดการมรดกและดำเนินคดีฐานผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์มรดก ภายหลังการพิจารณาศาลได้มีคำสั่งถอนผู้จัดการมรดกและแต่งตั้งผู้จัดการมรดกคนใหม่ ส่วนคดียักยอกทรัพย์มรดก ศาลให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย พี่ชายคนกลาง(ผู้จัดการมรดกคนเดิม)จึงยอมคืนที่ดิน 2 แปลงที่ได้โอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เป็นของตนเอง รวมถึงที่ดินที่มารดาเคยยกให้อีก 1 แปลง รวมเป็นที่ดินที่คืนเข้ากองมรดกทั้งหมด 3 แปลง อย่างไรก็ตาม ที่ดินทั้ง 3 แปลงยังติดจำนองกับธนาคารอยู่ จึงยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนและครอบครัวของผู้ร้องยังไม่มีเงินพอที่จะไถ่ถอนจำนองได้ ทั้งนี้ ครอบครัวของผู้ร้องเสนอแนวทางว่าอาจจะขายที่ดินที่พี่ชายคนกลางคืนมาก่อนหน้าจำนวน 1 แปลง มูลค่า 20 ล้านบาท เพื่อนำมาไถ่ถอนจำนองที่ดินอีก 2 แปลง โดยครอบครัวจะดำเนินการขายที่ดินและไถ่ถอนจำนองเอง  

  ประเด็นคำถาม

  1. ผู้จัดการมรดกสามารถให้ความยินยอมเป็นหนังสือ คืนที่ดินทั้ง 3 แปลง ที่ติดจำนองธนาคารพาณิชย์อยู่ให้ทายาทโดยธรรมไถ่ถอนจำนองหรือโอนขายได้หรือไม่

  2. ในการไถ่ถอนจำนองที่ดินหรือการโอนขายที่ดิน ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

  3. หากมีการจัดทำสัญญาคืนที่ดินกันแล้ว ต่อมาผู้จัดการมรดกได้ถึงแก่กรรม และมีพินัยกรรมยกที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและอพาร์ทเม้นให้กับบุตรของตนเอง ผู้ร้องและทายาทโดยธรรมจะมีสิทธิคัดค้านประการใดได้บ้าง

  คลังคำตอบ
  admin
  06/12/2019 - 09:20