Skip to main content

หมวดหมู่ - 2516

วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจ อาทิเช่น

- กฎหมาย-ภาษา-ตรรกวิทยา (ประวิน สุจริตกุล : หน้า 1-16)

- คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ : หน้า 17-83)

-...

webmaster
25 ธันวาคม 2516

วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจ อาทิเช่น

- การควบคุมกฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญ (ศ.ดร.สมภพ โหตระกิตย์ : หน้า 1-30)

- บุคคลอันธพาล (สนั่น สตงคุณห์ : หน้า 31-46)

-...

webmaster
25 กันยายน 2516

วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจ อาทิเช่น

- การรับประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ (ศ.พล.ต.พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ : หน้า 1-8)

- อิสระของตุลาการ (สัญชัย สัจจวานิช : หน้า 9-...

webmaster
25 มิถุนายน 2516

วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจ อาทิเช่น

- การต่อสู้เพื่อเอกราชในการศาล (สัญชัย สัจจวานิช : หน้า 1-21)

- MARITIME LAW (MR. R.H. Hickling : หน้า 22-36)

-...

webmaster
25 มีนาคม 2516