Skip to main content

หมวดหมู่ - 2554

บทความเรื่อง "คดีหยุมหยิมหรือคดีมโนสาเร่ ฟ้องเองได้นะ!" เป็นบทความในหมวดหมู่เกร็ดความรู้กฎหมาย ซึ่งมุ่งเน้นนำเสนอความรู้กฎหมายที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป โดยผู้เขียนบทความพยายามใช้ภาษาง่าย ๆ และเป็นกันเองกับผู้อ่าน สำหรับ...

webmaster
10 กุมภาพันธ์ 2554

หลังจากเมื่อวานกองบรรณาธิการได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ในประเด็นที่เกี่ยวของกับพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ไปแล้ว ท่านผู้อ่านคงได้เห็นมุมมองความคิดของอาจารย์ที่มีต่อกฎหมายฉบับนี้

 ...

webmaster
20 มกราคม 2554

นับตั้งแต่มีการก่อความไม่สงบในภาคใต้ตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ.2547 ที่เกิดเหตุการณ์ปล้นปืนกองพันพัฒนาที่ 4 อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รัฐบาลได้ออกกฎหมายฉบับหนึ่งเพื่อมาแก้ปัญหาดังกล่าว คือ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548...

webmaster
19 มกราคม 2554