Skip to main content

หมวดหมู่ - กฎหมายรัฐธรรมนูญ

ข้อเท็จจริง  ผู้ร้องเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รับราชการตั้งแต่ปี 2538 ปัจจุบันเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งครูปิดเทอม 1-30 เมษายน 2556 ผู้ร้องไม่ได้หยุดเช่นข้าราชการครูคนอื่นๆ  วันที่ 2 -3 พฤษภาคม 2556 ผู้ร้องได้ขอลากิจเพื่อไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัด

ประเด็นคำถาม
              ผู้อำนวยการมีสิทธิระงับการลากิจของผู้ร้องได้หรือไม่

webmaster
22 ตุลาคม 2556

ข้อเท็จจริง

ต้องการเนื้อหาของฝ่ายบริหาร

ประเด็นคำถาม

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตยอย่างไร

2. ฝ่ายบริหารมีข้อพิจารณาเชิงเนื้อหาอย่างไร

webmaster
23 เมษายน 2553