Skip to main content

หมวดหมู่ - การบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน

หลังจากเมื่อวานกองบรรณาธิการได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ในประเด็นที่เกี่ยวของกับพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ไปแล้ว ท่านผู้อ่านคงได้เห็นมุมมองความคิดของอาจารย์ที่มีต่อกฎหมายฉบับนี้

 ...

webmaster
20 มกราคม 2554

นับตั้งแต่มีการก่อความไม่สงบในภาคใต้ตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ.2547 ที่เกิดเหตุการณ์ปล้นปืนกองพันพัฒนาที่ 4 อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รัฐบาลได้ออกกฎหมายฉบับหนึ่งเพื่อมาแก้ปัญหาดังกล่าว คือ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548...

webmaster
19 มกราคม 2554