Skip to main content

หมวดหมู่ - คำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

ข้อเท็จจริง

ผมซื้อฝากที่ดินแปลงหนึ่งมาจากผู้ขายฝาก แต่มีคนฟ้องเพิกถอนสัญญาซื้อขายโดยอ้างในฟ้องว่าเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ตอนนี้มีหมายนัดไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียม ผมต้องทำอย่างไรครับ

ประเด็นคำถาม

1. คำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมคืออะไร

2. ในฐานะคู่ความในคดี เมื่อมีการไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียม ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

webmaster
24 กรกฎาคม 2552