Skip to main content

หมวดหมู่ - ค่าเสียหายคิดแพ่งเกี่ยวเนืองกับคดีอาญา

          ผู้ซื้อทำสัญญาซื้อขายหมูจากผู้ขาย ในราคา 4,000 บาท โดยผู้ซื้อได้รับหมูไปแล้วแต่ตกลงกับผู้ขายว่าจะชำระราคาหมูภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผู้ขายจึงแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านลงบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐาน เมื่อถึงกำหนดชำระราคาค่าหมูผู้ซื้อก็ไม่นำเงินมาชำระตามที่ตกลงกันไว้โดยแจ้งว่าไม่มีเงิน ผู้ขายจึงให้ผู้ซื้อเขียนสัญญาซื้อขายย้อนหลังเพื่อเป็นหลักฐานและเป็นประกันว่าจะชำระหนี้ โดยเขียนวันถึงกำหนดชำระหนี้ใหม่เป็นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เมื่อถึงกำหนดผู้ซื้อก็ไม่นำเงินมาชำระหนี้อีก ผู้ขายจึงแจ้งความข้อหาฉ้อโกง แต่ตำรวจเรียกมาไกล่เกลี่ยในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 โดยผู้ซื้อยินยอมผ่อนเป็นรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยและทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้เป็นหลักฐาน แต่เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้ผู้ซื้อก็ไม่นำเงินมาชำระหนี้อีก

ประเด็นคำถาม

  1. ผู้ขายสามารถฟ้องผู้ซื้อในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์ได้หรือไม่ พ้นกำหนดอายุความในการฟ้องคดีหรือยังและสามารถเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่
  2. ผู้ขายสามารถฟ้องผู้ซื้อฐานผิดสัญญาซื้อขายได้หรือไม่
admin
2 สิงหาคม 2561