Skip to main content

หมวดหมู่ - ฝ่ายบริหาร

ข้อเท็จจริง

ต้องการเนื้อหาของฝ่ายบริหาร

ประเด็นคำถาม

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตยอย่างไร

2. ฝ่ายบริหารมีข้อพิจารณาเชิงเนื้อหาอย่างไร

webmaster
23 เมษายน 2553