Skip to main content

หมวดหมู่ - พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543

คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านสามารถออกมาตรการงดเก็บขยะสำหรับลูกบ้านที่ชำระค่าส่วนกลางได้หรือไม่  

ข้อกฎหมาย

          พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 48, 49 และ 50

admin
23 มิถุนายน 2563

ในฐานะที่ผู้ร้องเป็นสมาชิกหมู่บ้านจัดสรร ได้กล่าวอ้างว่า ได้ปฏิบัติตนตาม พระราชบัญญัติ จัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 หมวด 4 มาตรา 47 ,มาตรา 48(3) และ มาตรา 49 แล้ว
ปัจจุบัน ผู้ร้องถูกประธาน และ คณะกรรมการหมู่บ้าน กล่าวหาว่ากระทำผิดข้อบังคับของหมู่บ้าน ตามมาตรา 49 และได้ระงับการให้บริการสาธารณูปโภคของหมู่บ้านทั้งหมดต่อผู้ร้อง
 ผู้ร้องได้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรว่าได้ทำตามข้อบังคับของหมู่บ้านจัดสรรแล้ว แต่ประธานและคณะกรรมการหมู่บ้าน ยืนยันว่า ผู้ร้องกระทำผิดข้อบังคับ และ ไม่อนุญาตให้จ่ายเป็นรายเดือน โดยได้มีหนังสือแจ้งมายังผู้ร้องให้ชำระค่าส่วนกลางล่วงหน้าครั้งละ 6 เดือน(คำนวณค่าส่วนกลางเป็นรายเดือน แต่รวมให้ชำระล่วงหน้าทั้ง 6 เดือนในครั้งเดียว)
ผู้ร้องได้ชำระค่าส่วนกลางทุกเดือนโดยได้ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร แต่ปรากฏว่า นิติบุคคลหมู่บ้านฯไม่ยอมออกใบเสร็จรับเงินให้ ผู้ร้องอ้างว่า ในระเบียบคณะกรรมการกลางจัดสรรที่ดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าใช้จ่าย หมวด 2 ข้อ 10 การจัดเก็บค่าใช้จ่ายให้ผู้รับเงินออกหลักฐานเป็นหนังสือให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้ง
 
ประเด็นคำถาม
ในกรณีนี้ผู้ร้องในฐานะสมาชิกหมู่บ้านจัดสรร จะดำเนินการเอาผิดกับคณะกรรมการอย่างไร และ ต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้รับสิทธิที่มีอยู่กลับมา

webmaster
8 เมษายน 2557