Skip to main content

หมวดหมู่ - พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.2505

ข้อเท็จจริง
 ผู้ร้องต้องการจะเปลี่ยนนามสกุล ไปใช้นามสกุลเก่าของคุณยาย ซึ่งตอนนี้ยายของผู้ร้อง ไม่ได้ใช้นามสกุลนั้นมานานแล้ว ยายของผู้ร้องได้จดทะเบียนสมรสกับตาของผู้ร้อง ส่วนเจ้าของนามสกุล ได้เสียชีวิตไปนานแล้ว โดยนามสกุลนี้เป็นนามสกุลพระราชทาน


ประเด็นคำถาม
 1 ผู้ร้องสามารถใช้นามสกุล ของยายได้เลยหรือไม่
 2 ป้าของผู้ร้อง(ลูกพี่ลูกน้องของคุณแม่) ได้ขอร่วมใช้นามสกุลเก่าของยายของผู้ร้อง มาตั้งแต่ป้ายังเด็ก(ประมาณ 60 ปี แล้ว) สามารถอนุญาตให้ผู้ร้องใช้นามสกุลนี้ได้หรือไม่
 3 ถ้าผู้ร้องจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมของคุณป้า ผู้ร้องมีสิทธิใช้นามสกุลเดียวกับป้าหรือไม่
 

webmaster
22 เมษายน 2557