Skip to main content

หมวดหมู่ - พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483

ข้อเท็จจริง  มีบุคคลนำที่ดินไปประกันเงินกู้และเช็คเป็นเวลาเกือบ 20 ปี สู้คดีมาโดยตลอด ปัจจุบันผู้ร้องเห็นว่าคดีน่าจะสิ้นสุด เพราะศาลพิพากษาจำคุกผู้กู้เป็นเวลา 3 เดือน หลักทรัพย์กำลังถูกยึดขายทอดตลอดมีคนเข้ามาติดต่อให้ย้ายออกและจะให้เงินจำนวนหนึ่ง

ประเด็นคำถาม
1.กรณีถูกจำคุกนี้ถือว่าคดีสิ้นสุดจริงหรือไม่
2.ผู้ร้องจะตรวจสอบอย่างไรหากผู้ร้องจะขอไถ่ถอนหลักทรัพย์ และต้องใช้เงินเท่าไหร่
3.ผู้ร้องเคยทราบว่าหากคดีถึงที่สุด ผู้กู้ถูกศาลสั่งเป็นบุคคลล้มละลาย กรณีนี้ผู้ร้องสามารถชำระหนี้เพียงร้อยละ 60 ของยอดหนี้ทั้งหมดจริงหรือไม่
4.กรณีมีคนมาเจรจาให้ผู้ร้องออกจากที่อยู่ที่ทำกินเดิม ผู้ร้องจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีจริง หรือเป็นนายหน้าเข้ามาหาผลประโยชน์จากช่องโหว่ของกฎหมาย
5.กรณีที่มีคนให้เงินผู้ร้องเพื่อให้ย้ายออกเป็นเรื่องปกติหรือไม่ มีนัยยะแอบแฝงหรือไม่อย่างไร หากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติจริง คนที่ให้เงินนั้นควรจะจ่ายผู้ร้องที่จำนวนเท่าไหร่ ( คิดเป็นร้อยละของยอดหนี้หรือราคาทรัพย์ได้หรือไม่ )

webmaster
6 พฤษภาคม 2557

ข้อเท็จจริง  บิดาของผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้และได้เสียชีวิตแล้วมีผู้ร้องเป็นผู้รับมรดก ลูกหนี้ได้เขียนเช็คไว้เป็นการค้ำประกันการกู้ยืมเงินโดยไม่ได้ลงวันที่สั่งจ่าย ต่อมาผู้ร้องสืบทราบว่าลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องล้มละลายพร้อมถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ผู้ร้องจึงได้ติดต่อกรมบังคับคดี ผู้ร้องจึงขอปรึกษาว่า
1.เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ติดต่อมายังผู้ร้องว่าลูกหนี้ได้คัดค้านคำขอรับชำระหนี้อ้างว่าผู้ร้องได้ลงวันที่ในเช็คเองโดยไม่ได้ยินยอมและบัญชีปิดแล้วจึงต้องการทราบว่าเช็คอยู่กับผู้ร้องตลอดผู้ร้องมีสิทธิลงวันที่หรือไม่  ซึ่งหากถ้าไม่ลงวันที่ในเช็คก็เข้าธนาคารไม่ได้และผู้ร้องก็จะไม่ทราบว่าเช็คเด้งหรือไม่
2.ลูกหนี้อ้างว่าเช็คผ่านมาเป็นสิบปีแล้วไม่มีสิทธิ ผู้ร้องอยากทราบว่าเช็คไม่ได้ลงวันที่มีอายุจนกว่าจะลงวันที่ใช่หรือไม่
3.ลูกหนี้บอกผู้ร้องว่าไม่ใช่เช็คการกู้ยืมเงินเป็นการตกลงร่วมสร้างพระและภายหลังได้ยกเลิกเช็คแล้ว ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าเพราะบิดาของผู้ร้องเป็นประธานทำบุญบ่อยครั้งลูกหนี้จึงนำเหตุผลนี้มาอ้าง ถ้ายกเลิกเช็คจะมีการทำลายเช็คหรือไม่แล้วทำไม่เช็คยังอยู่
4.กรมบังคับคดีให้ผู้ร้องเข้าไปแก้ต่างคำค้านลูกหนี้ผู้ร้องควรทำอย่างไร ผู้ร้องมีหลักฐาน คือ เช็ค ซึ่งผู้ร้องแน่ใจว่ามีการกู้ยืมเงินเพราะลูกหนี้รายอื่นก็มีเช็คแบบนี้และผู้ร้องชนะคดีแพ่งแล้ว แต่ลูกหนี้รายนี้มีหนังสืออีกฉบับแต่ไม่ใช่สัญญากู้ใจความว่าเรื่องเงินที่ได้เคยคุยกันไว้จำนวนเท่านี้และได้มีการเซ็นต์เช็คไว้
5.ถ้าผู้ร้องหาคนที่เขียนหนังสือที่ได้เซ็นต์ชื่อไว้ด้วยไปให้การจะเป็นประโยชน์ไหม
6.ผู้ร้องพบเช็คของลูกหนี้รายนี้อีกจำนวนหนึ่งแต่ไม่ได้นำไปยื่นขอรับชำระหนี้เพราะเพิ่งเจอและเลยกำหนดขอรับชำระหนี้ผู้ร้องสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานเพิ่มเพื่อแก้ต่างได้หรือไม่และผู้ร้องจะนำเช็คดังกล่าวไปยื่นเพื่อขอรับชำระหนี้เพิ่มได้หรือไม่

ประเด็นคำถาม
1.ผู้ร้องสามารถลงวันที่ในเช็คได้หรือไม่
2.เช็คไม่ได้ลงวันที่มีอายุเพียงใด
3.การอ้างของลูกหนี้ผู้ร้องสามารถทำได้หรือไม่
4.ผู้ร้องควรทำอย่างไรในกรณีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกผู้ร้องไปยื่นคำแก้คำคัดค้านของลูกหนี้
5.การผู้ร้องนำพยานบุคคลไปสืบรับรองเกี่ยวกับเอกสารจะเป็นประโยชน์แก่คดีผู้ร้องหรือไม่
6.ผู้ร้องสามารถนำเช็คของลูกหนี้ไปยื่นเป็นหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อแก้ต่างคำคัดค้านของลูกหนี้ได้หรือไม่ และผู้ร้องสามารถยื่นขอรับชำระหนี้ในเช็คดังกล่าวหลังกำหนดเวลาให้เจ้าหนี้ยื่นขอรับชำระหนี้ได้หรือไม่

webmaster
6 พฤษภาคม 2557