Skip to main content

หมวดหมู่ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537

ข้อเท็จจริง  ผู้ร้องเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รับราชการตั้งแต่ปี 2538 ปัจจุบันเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งครูปิดเทอม 1-30 เมษายน 2556 ผู้ร้องไม่ได้หยุดเช่นข้าราชการครูคนอื่นๆ  วันที่ 2 -3 พฤษภาคม 2556 ผู้ร้องได้ขอลากิจเพื่อไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัด

ประเด็นคำถาม
              ผู้อำนวยการมีสิทธิระงับการลากิจของผู้ร้องได้หรือไม่

webmaster
22 ตุลาคม 2556