Skip to main content

หมวดหมู่ - อายุความฟ้องร้องผิดสัญญา

ข้อเท็จจริง  

          สัญญากู้ยืมเงินลงวันที่ 6 มิถุนายน 2553 มีข้อกำหนดการผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 6 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดเงินต้น 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.0 ต่อปี กำหนดชำระคืนดังนี้ 

ปีที่ 1 - 2         ชำระเฉพาะดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น 

ปีที่ 3 เป็นต้นไป  ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนๆ ละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท 72 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่ผู้กู้ได้เบิกเงินกู้เป็นต้นไป หากผู้กู้ผิดนัดให้คิดดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ 10 ต่อปี

ทั้งนี้ ผู้กู้เบิกเงินกู้ทั้งหมดตามสัญญากู้ครั้งเดียวในวันที่ 8 มิถุนายน 2553 โดยผ่อนชำระแล้ว 6 งวด ดังนี้

งวดแรก          30 มิถุนายน 2553

งวดที่สอง         30 กรกฎาคม 2553

งวดที่สาม        31 สิงหาคม 2553 

งวดที่สี่           30 กันยายน 2553

งวดที่ห้า          30 ตุลาคม 2553 

งวดที่หก          30 พฤศจิกายน 2553

ผู้ร้องมีการชำระหนี้อีกครั้งในวันที่ 11 ตุลาคม 2554 เป็นเงินจำนวนหนึ่ง และผู้กู้ก็ไม่ได้ชำระหนี้อีกเลยจนกระทั่งปัจจุบัน

          ก่อนฟ้องผู้ให้กู้ได้ติดตามทวงถามให้ผู้กู้ชำระหนี้หลายครั้ง แต่ผู้กู้เพิกเฉยไม่ชำระหนี้ ผู้ให้กู้มีหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้และบอกเลิกสัญญาถึงผู้กู้ทราบหนึ่งเดือนก่อนฟ้องคดี หลังจากนั้นผู้ให้กู้ฟ้องผู้กู้ฐาน "ผิดสัญญากู้ยืมเงิน เรียกให้ชำระหนี้" เป็นคดีต่อศาลแพ่ง วันที่ 27 สิงหาคม 2562 โดยให้ผู้กู้ชำระเงิรกู้พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ และยังเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ 10 ต่อปีของต้นเงินกู้นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

          ภายหลังฟ้องคดี จำเลย(ผู้กู้) ยื่นคำให้การ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 โดยให้การว่าคำฟ้องของโจทก์ (ผู้ให้กู้) ขาดอายุความ กล่าวคือ จำเลยชำระหนี้ครั้งสุดท้าย วันที่ 11 ตุลาคม 2554 อายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องของโจทก์ครบกำหนด วันที่ 31 ตุลาคม 2559 แต่โจทก์ฟ้องวันที่ 27 สิงหาคม 2562 คำฟ้องของโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ศาลยกฟ้อง

ประเด็นคำถาม

  1. ฟ้องคดีของโจทก์ ขาดอายุความตามที่จำเลยอ้างใช่หรือไม่
  2. เนื่องจากสัญญากู้เงินกำหนดให้ผ่อนชำระคืนเงินเป็นงวดๆ งวดใดที่จำเลยไม่ชำระเงินงวดนั้นตามสัญญาเงิน และโจทก์มีสิทธิทวงถามแต่ไม่ได้ใช่้สิทธิจนกระทั่งสิทธิที่จะขอรับเงินงวดนั้น เกิน 5 ปี 
    เฉพาะเงินงวดนั้นใช่หรือไม่ที่ขาดอายุความ ส่วนเงินงวดอื่น ๆ ที่ยังไม่เกินกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันที่โจทก์มีสิทธิทวงถาม ยังไม่ขาดอายุความใช่หรือไม่ โจทก์ยังมีสิทธิที่จะเรียกร้องคืนได้ใช่หรือไม่

ข้อกฎหมาย

          ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/12, 193/14 (1), 193/33 (1) (2), 204 วรรคสอง, 381 และ 383 วรรคหนึ่ง

admin
22 มิถุนายน 2563

          ผู้ซื้อทำสัญญาซื้อขายหมูจากผู้ขาย ในราคา 4,000 บาท โดยผู้ซื้อได้รับหมูไปแล้วแต่ตกลงกับผู้ขายว่าจะชำระราคาหมูภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผู้ขายจึงแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านลงบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐาน เมื่อถึงกำหนดชำระราคาค่าหมูผู้ซื้อก็ไม่นำเงินมาชำระตามที่ตกลงกันไว้โดยแจ้งว่าไม่มีเงิน ผู้ขายจึงให้ผู้ซื้อเขียนสัญญาซื้อขายย้อนหลังเพื่อเป็นหลักฐานและเป็นประกันว่าจะชำระหนี้ โดยเขียนวันถึงกำหนดชำระหนี้ใหม่เป็นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เมื่อถึงกำหนดผู้ซื้อก็ไม่นำเงินมาชำระหนี้อีก ผู้ขายจึงแจ้งความข้อหาฉ้อโกง แต่ตำรวจเรียกมาไกล่เกลี่ยในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 โดยผู้ซื้อยินยอมผ่อนเป็นรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยและทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้เป็นหลักฐาน แต่เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้ผู้ซื้อก็ไม่นำเงินมาชำระหนี้อีก

ประเด็นคำถาม

  1. ผู้ขายสามารถฟ้องผู้ซื้อในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์ได้หรือไม่ พ้นกำหนดอายุความในการฟ้องคดีหรือยังและสามารถเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่
  2. ผู้ขายสามารถฟ้องผู้ซื้อฐานผิดสัญญาซื้อขายได้หรือไม่
admin
2 สิงหาคม 2561