Skip to main content

บทบรรณาธิการ

  •              สวัสดีครับทุกท่าน  ในฐานะที่ผมได้มีโอกาสเข้ามารับหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับเข้ามาช่วยประสานและผลักดันงานของศูนย์นิติศาสตร์ให้ก้าวหน้าต่อไป เมื่อได้เข้ามาสัมผัสงานต่าง ๆ พบว่า ศูนย์นิติศาสตร์ยังคงเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อเป้าหมายที่สำคัญ คือ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้กฎหมายและสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน
  •             สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับการสื่อสารข้อมูลภารกิจของศูนย์นิติศาสตร์ผ่านสารบรรณาธิการฉบับนี้ คงเป็นการสื่อสารให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบถึงภารกิจที่ศูนย์นิติศาสตร์ได้ดำเนินการไปหมาดๆก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2556 รวมถึงแจ้งให้ท่านทั้งหลายได้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2557 โดยศูนย์นิติศาสตร์พยายามผลักดันนโยบายใหม่ๆให้เกิดขึ้นด้วยความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรศูนย์นิติศาสตร์ จากบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ และจากผู้มีอุปการคุณภายนอกหน่วยงานทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน...