Skip to main content

ชี้แจงเรื่องการนำเสนอข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตของศูนย์นิติศาสตร์

facebook

ศูนย์นิติศาสตร์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการทางคดีความในการติดตามคดีและเรียกร้องสิทธิของผู้เสียหายจากอุบัติเหตุบนทางด่วนดอนเมืองโทลเวย์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 โดยมีศูนย์กลางการทำงานที่ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

 

ทางศูนย์นิติศาสตร์ได้รับทราบในวันนี้ (25 มกราคม 2554) ว่าในขณะนี้ปรากฏผู้ไม่เปิดเผยนามสร้างหน้าเฟสบุ๊คแสดงความเห็นในเหตุการณ์ดังกล่าวโดยอ้างชื่อศูนย์นิติศาสตร์เป็นผู้จัดทำเฟสบุ๊คดังที่ปรากฏในภาพข้างต้น

 

คณะกรรมการติดตามคดีฯ และศูนย์นิติศาสตร์ขอชี้แจงว่า ทางศูนย์นิติศาสตร์ไม่เคยเปิดใช้เฟสบุ๊ค หรือช่องทางสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส์อื่นใดเกี่ยวกับคดีดังกล่าวที่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ช่องทางสื่อสารเดียวของศูนย์นิติศาสตร์ คือ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของศูนย์นิติศาสตร์เท่านั้น

 

ดังนั้นขอวิงวอนให้ผู้ที่เปิดใช้เฟสบุ๊คดังกล่าวหยุดการอ้างชื่อศูนย์นิติศาสตร์เป็นผู้จัดทำเฟสบุ๊คดังกล่าวนับแต่บัดนี้ และขอให้ติดตามคดีดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น

 

เพิ่มเติมข้อมูล ในวันนี้ (26 มกราคม 2554) ศูนย์นิติศาสตร์ได้ติดต่อผู้จัดทำหน้าเพจดังกล่าวและได้รับการตอบสนองโดยมีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้สร้างหน้าเพจแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ


อย่างไรก็ดี ทางศูนย์นิติศาสตร์จะคงหน้าแถลงการณ์ไว้ในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้ผู้อื่นได้รับทราบช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของศูนย์นิติศาสตร์