Skip to main content

ฉบับที่ 8 สวัสดีปี 2555

 

สวัสดีครับทุกท่าน   ก่อนอื่นศูนย์นิติศาสตร์ต้องขออภัยทุกท่านสำหรับการขาดหายของบทบรรณาธิการที่ปรากฏในเวปไซด์เป็นเวลานาน  ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการปรับเปลี่ยนบุคลากรที่ร่วมจัดทำเวปไซด์ที่ต้องลาออกไปเนื่องจากต้องศึกษาต่อ ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งเป็นสาเหตุที่คนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ประสบคือ มหาอุทกภัย ที่ทำให้บุคคลากรต้องละทิ้งบ้านเรือนไปและกว่าจะกลับเข้ามาร่วมกันทำงานในสถานที่ทำงาน และกลับเข้าบ้านได้ก็ใกล้จะสิ้นปี 2554 แล้ว

                อย่างไรก็ดี เมื่อเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านพ้นไป ศูนย์นิติศาสตร์ได้เริ่มงานและพัฒนางานทางด้านเวปไซด์ในทันสมัยมากขึ้น ซึ่งในเร็วๆ นี้ คงจะได้อ่านข้อมูลกฎหมายในชีวิตประจำวันซึ่งเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน คือ การดำเนินคดีผู้บริโภค ซึ่ง รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย ได้กรุณาเขียนบทความที่มีคำอธิบายอย่างง่ายๆ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้รับทราบกระบวนพิจารณาคดีผู้บริโภค และนำไปใช้เรียกร้องสิทธิหรือป้องกันสิทธิของตน  ทั้งนี้ศูนย์นิติศาสตร์ต้องขอขอบคุณ  รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าผลิตผลงานชิ้นนี้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจ  จึงถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ 2555 ที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง

                สถานการณ์ทางด้านกฎหมายหลังจากที่พ้นจากสภาวะน้ำท่วม และก้าวเข้าสู่ฤดูหนาว ในภาพรวมของประเทศ ดูเหมือนว่าคดีที่มีการฟ้องรัฐบาลให้ชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการบริหารและแก้ไขปัญหาน้ำผิดพลาด  เป็นประเด็นท้าทายที่รอคำวินิจฉัยจากศาลปกครองว่าจะมีคำวินิจฉัยเพื่อเป็นบรรทัดฐานเช่นใด   ในขณะที่ ในอีกด้านหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นคดี แต่มีการเยียวยาความเสียหายให้แก่ประชาชนหรือโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ที่ได้ทำประกันภัยกรณีน้ำท่วมไว้ โดยเรียกร้องให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่เป็นที่คาดเห็นได้ว่า บริษัทประกันภัยคงจ่ายได้แต่บางส่วนเท่านั้น เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่มีจำนวนเกินวงเงินประกัน  แต่ก็มีชาวบ้านผู้ประสบภัยบางส่วนที่ไม่มีประกันภัยในเรื่องน้ำท่วมไว้ ก็คงต้องรับผิดชอบที่จะใช้ค่าเสียหาย ค่าซ่อมแซมเอง ทั้งนี้คงต้องถือเป็นเหตุอันเกิดจากภัยพิบัติที่ไม่มีใครคาดคิดและโทษผู้หนึ่งผู้ใดได้

                ปัญหาที่น่าสนใจและยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องอีกกรณีคือ ปัญหาที่ดินของชาวบ้านที่มีเขตติดต่อกับพื้นที่อนุรักษ์ เช่น เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยาแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และในบางพื้นที่ ได้มีข้อโต้แย้งระหว่างชาวบ้านกับทางราชการ และมีการดำเนินคดีอาญาแก่ชาวบ้านฐานบุกรุก  กรณีดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการประกาศเขตพื้นที่อาจทับซ้อนกับที่ดินของชาวบ้านที่ทำกินอยู่เดิม  แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการบุกรุกและโอนต่อกันมาโดยไม่ได้โอนทางทะเบียนเนื่องจากไม่มีหนังสือสำคัญ  จึงทำให้เกิดปัญหาในหลายๆ ท้องที่จนทางรัฐบาลเริ่มเห็นความสำคัญและต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจัง แต่คงต้องติดตามกันต่อไปว่าทางออกในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร

                ในท้ายที่สุด  ในโอกาสที่เริ่มต้นปีพุทธศักราช 2555 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้ดลบันดาลในทุกท่านได้ก้าวผ่านอุปสรรคทั้งหลาย และประสบความสุข ความสมหวัง มีความเจริญ ก้าวหน้าในชีวิตการงานและครอบครัว มีพลานามัยที่สมบูรณ์ และขอเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันในการร่วมกันประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ต่อไป ด้วยเทอญ              

/////////////////////////