Skip to main content

ฉบับที่ 9 (ตุลาคม 2555)

             สวัสดีครับทุกท่าน  ทุกครั้งที่ก้าวเข้าสู่เดือนตุลาคมในทางงบประมาณของระบบราชการก็ถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ ในรอบปีที่ผ่านมาศูนย์นิติศาสตร์ยังคงดำเนินงานที่เป็นพันธกิจในด้านต่าง ๆ อย่างรอบด้านด้วยความมุ่งมั่น  (1) งานอบรมเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชนเราได้ออกไปตามท้องที่ต่าง ๆ ในภูมิภาคที่ห่างไกล เช่น จังหวัดลำปาง, จังหวัดสกลนคร, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดตราด ถึง 15 ครั้ง  เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนที่ขาดโอกาสหรือมีความลำบากในการเข้าถึงข้อมูลหรือการรับบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย  (2) งานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายมีคดีที่เข้ามาขอรับคำปรึกษากับเราตลอดทั้งปี 673 คดี และมีคดีที่เรารับดำเนินการโดยจัดส่งทีมทนายความเข้าไปให้ความช่วยเหลือ 20 คดี  (3) ด้านวิชาการเราได้มีการจัดสัมมนาวิชาการกฎหมายระดับชาติ 2 ครั้ง ซึ่งมีวิทยากรจาก สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ครั้งแรกในเรื่อง  “สิทธิในการได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายของผู้ต้องหา จำเลยและค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา” และครั้งที่สองในเรื่อง “ปัญหาและการพัฒนาคลินิกกฎหมายในมหาวิทยาลัย” ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานจำนวนมาก  ทั้งยังมีการจัดเสวนาและสัมมนาในเรื่อง เรียนรู้และเข้าใจสถานะทางกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ในประเด็นต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ 3 ครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะต้องมีการเปิดเสรีทางแรงงาน   นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ความรู้กฎหมายในเรื่องที่มักจะเกิดเป็นประเด็นปัญหาขึ้นในทางปฏิบัติในภาษาที่ผู้อ่านทุกท่านสามารถเข้าใจได้ง่าย แม้จะไม่เคยเรียนกฎหมายซึ่งจะอยู่ในส่วนของคอลัมน์กฎหมาย

            นอกจากนี้ ในการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเรามีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนซึ่งศูนย์นิติศาสตร์ทำหน้าที่ในการคัดเลือกและส่งนักศึกษาไปเข้ารับการฝึกงานตามองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 48 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์มีโอกาสในการเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา โดยในโครงการนี้มีนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานภาคฤดูร้อนและได้รับประกาศนียบัตรทั้งสิ้น 116 คน   

            สำหรับปีงบประมาณ 2556 นี้ ทางศูนย์นิติศาสตร์มีความตั้งใจที่จะเพิ่มช่องทางและโอกาสในการสื่อสาร ให้ความรู้และให้ความช่วยเหลือกแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนเนื่องจากความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้มากยิ่งขึ้น  โดยมีการปรับปรุงงานไปแล้วหลายส่วน  ในฉบับหน้าผมจะมาเล่าสิ่งที่บุคคลากรทุกคนของศูนย์ได้กำลังร่วมมือและช่วยกันผลักดันครับ