Skip to main content

ฉบับที่ 10 (เดือน กรกฎาคม 2556)

             สวัสดีครับทุกท่าน  ในฐานะที่ผมได้มีโอกาสเข้ามารับหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับเข้ามาช่วยประสานและผลักดันงานของศูนย์นิติศาสตร์ให้ก้าวหน้าต่อไป เมื่อได้เข้ามาสัมผัสงานต่าง ๆ พบว่า ศูนย์นิติศาสตร์ยังคงเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อเป้าหมายที่สำคัญ คือ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้กฎหมายและสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน
             ผมยืนยันกับทุกท่านว่า บุคลากรทุกคนของศูนย์นิติศาสตร์จะยังคงดำเนินงานที่เป็นพันธกิจในด้านต่าง ๆ ด้วยความมุ่งมั่นต่อไป ทั้งจะพัฒนางานด้านต่างๆให้มีความทั่วถึงและต่อเนื่องมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น  (1) งานเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดทำและแจกจ่ายหนังสือกฎหมายสำหรับประชาชน อบรมเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ (2) งานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายผ่านการให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่เข้ามาขอรับคำปรึกษารวมถึงให้ความช่วยเหลือคดีโดยทีมทนายความ (3) งานด้านวิชาการเราได้วางแผนการจัดสัมมนาวิชาการในประเด็นปัญหาใกล้ตัว เช่น การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่จะได้จัดขึ้นเพื่อนำความรู้และแนวปฏิบัติที่ได้รับจากการเสวนากลุ่มย่อยมาเผยแผร่เป็นการทั่วไปอีกครั้งหนึ่ง ปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินในแง่ของการคุ้มครองบุคคลจากการทวงหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่เกร็ดความรู้กฎหมายในคอลัมน์กฎหมาย ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์นิติศาสตร์นี้ด้วย
           ในส่วนการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาก็ยังคงดำเนินการในสามส่วนอย่างต่อเนื่อง คือ (1) การฝึกอบรมกฎหมายภาคปฏิบัติ (ภาคฤดูร้อน) (2) การแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (Moot Competition) (3) การฝึกอบรมวิชาว่าความภาคปฏิบัติเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพว่าความ   โดยที่ โครงการการฝึกอบรมกฎหมายภาคปฏิบัติ (ภาคฤดูร้อน) นั้น ทางเราจะได้ประสานความร่วมมือไปยังองค์กร/สำนักงาน/หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมให้รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน เพื่อเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้งานในภาคปฏิบัติให้มากขึ้นและมีความหลากหลายตามความต้องการของนักศึกษาด้วย สำหรับการแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (Moot Competition) ทางเราจะได้ประสานความร่วมมือกับฝ่ายการนักศึกษา เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดให้มีเวทีการแข่งขันในระดับประเทศขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัยได้มีเวทีการฝึกฝนทักษะการศึกษา ค้นคว้าและการนำเสนอผ่านการแข่งขันระดับประเทศนี้ด้วย
  
            สุดท้ายผมขอเกริ่นถึงแผนการดำเนินการเพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการสื่อสาร ให้ความรู้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือมีปัญหาทางกฎหมาย โดยทางเรามีแผนในการรวบรวมคำถาม คำตอบปัญหาทางกฎหมายมาเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือถาม-ตอบ (pocket book) ซึ่งในฉบับหน้าผมจะมาเล่าความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนงานดังกล่าวนี้รวมถึงในส่วนงานด้านต่าง ๆ ต่อไปครับ