Skip to main content

ฉบับที่ 11 (เดือนตุลาคม 2556)

            สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับการสื่อสารข้อมูลภารกิจของศูนย์นิติศาสตร์ผ่านสารบรรณาธิการฉบับนี้ คงเป็นการสื่อสารให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบถึงภารกิจที่ศูนย์นิติศาสตร์ได้ดำเนินการไปหมาดๆก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2556 รวมถึงแจ้งให้ท่านทั้งหลายได้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2557 โดยศูนย์นิติศาสตร์พยายามผลักดันนโยบายใหม่ๆให้เกิดขึ้นด้วยความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรศูนย์นิติศาสตร์ จากบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ และจากผู้มีอุปการคุณภายนอกหน่วยงานทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผมมั่นใจว่าด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่ายจะส่งผลให้งานทุกด้านของศูนย์จะสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
            สำหรับงานสำคัญที่ได้ดำเนินการไปก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2556 นี้ มีด้วยกันหลายเรื่อง อาทิ (1) การจัดอบรมเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชนและคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลางและศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ซึ่งก็ต้องขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย (2) การให้ความช่วยเหลือทางคดีที่สำคัญคดีหนึ่ง คือ คดีอุบัติเหตุบนทางด่วนโทลเวย์ (คดีแพ่ง)  ซึ่งมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายและก่อผลในทางคดีด้วยพร้อมกัน กล่าวคือ บริษัท นวกิจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำเลยที่ 7 (คดีแพ่ง) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์ฮอนด้าซีวิคคันก่อเหตุ ได้ตกลงจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายในคดี รวมเป็นเงิน 10 ล้านบาท เต็มตามวงเงินที่ได้เอาประกันภัยไว้ทำให้ผู้เสียหายแต่ละคนจะได้รับเงินจากยอดดังกล่าวในจำนวนที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการกฎหมายเพื่อดูแลคดีอุบัติเหตุบนทางด่วนโทลเวย์จึงมีมติที่จะถอนฟ้องจำเลยที่ 7 (บริษัท นวกิจ ฯ ผู้รับประกันภัย),จำเลยที่ 5 และ 6 (เจ้าของผู้ครอบครองรถและเป็นผู้เอาประกันภัย) เนื่องจากได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเต็มวงเงินประกันภัยแล้ว ส่วนจำเลยที่ 1 (เยาวชนผู้กระทำผิด),จำเลยที่ 2-3 (บิดามารดาเยาวชน) และจำเลยที่ 4 (ผู้รับฝากรถยนต์) ทางคณะกรรมการกฎหมายฯ มีความจำเป็นที่จะดำเนินการในทางคดีต่อไป เนื่องจากยังไม่มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย (3) งานด้านวิชาการ ได้เผยแพร่เกร็ดความรู้กฎหมายในอีกสามเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กับเรื่องอื่นๆ คือ “นิติบุคคลกับฐานะผู้บริโภค” “เมื่อเห็นว่าคำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ไม่เป็นธรรม ทำอย่างไร?”  “ศาลเยาวชนฯ...มาตรการพิเศษ...คดีอาญา...” อยากให้ท่านลองติดตามอ่านกันดูครับ (4) ในส่วนการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์นิติศาสตร์ได้จัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหาโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ (Moot Competition) ประจำปีการศึกษา 2556 เสร็จสิ้นแล้วและได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลและวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาที่ชนะเลิศและเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่ง ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลและขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านด้วย 
           ในส่วนแผนงานประจำปีงบประมาณ 2557 ที่ศูนย์นิติศาสตร์จะผลักดันให้เกิดขึ้นเพิ่มเติมจากเดิม เช่น   (1) การบริการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในอัตราค่าใช้จ่ายแบบย่อมเยา (กรณีที่ผู้ขอความช่วยเหลือไม่ผ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)   (2) จัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (Moot Competition) ในระดับประเทศเพื่อให้มีเวทีระดับประเทศสำหรับนักศึกษากฎหมายของทุกมหาวิทยาลัย  (3) ตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทำหนังสือถาม-ตอบปัญหาทางกฎหมาย (pocket book) ศูนย์นิติศาสตร์ โดยแผนการจัดทำเล่มแรกนั้น มุ่งรวบรวมและนำเสนอประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่หลากหลาย ทั้งกฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายพิจารณาความและกฎหมายพิเศษ เพราะโดยทั่วไปปัญหาทางกฎหมายที่มีผู้มาขอคำปรึกษามักมีความเกี่ยวโยงกับกฎหมายหลายสาขาดังกล่าว โดยจะจัดทำให้อยู่ในรูปแบบการเขียนที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย น่าติดตาม  ขอให้ทุกท่านรอติดตามต่อไปด้วยครับ