Skip to main content

ฉบับที่ 1 (พฤศจิกายน 2553)

ความร่วมมือระหว่างศูนย์นิติศาสตร์ และบริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด

กลับมาอีกครั้งกับการให้บริการผ่าน www.tulawcenter.org ของศูนย์นิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากศูนย์นิติศาสตร์ต้องหยุดการให้บริการทางกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์ชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงระบบการจัดการของเว็บไซต์ให้รองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ การสร้างและพัฒนาระบบบริการทางเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่ครั้งนี้เพื่อสานต่อภารกิจที่สำคัญของศูนย์นิติศาสตร์ในการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ความรู้กฎหมายและคลินิกกฎหมายออนไลน์ หากแต่ความพยายามในครั้งนี้คงจะสำเร็จลงไม่ได้ ถ้าขาดไปซึ่งแรงหนุนที่สำคัญที่จะต้องกล่าวขอบคุณเป็นอย่างยิ่งไว้ ณ ที่นี้ด้วย คือ แรงผลักดันของผู้บริหารศูนย์นิติศาสตร์ แรงขับเคลื่อนของทนายความ นิติกรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการทำงาน และที่สำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้คือความร่วมมือที่ศูนย์นิติศาสตร์ได้รับจาก บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางเทคโนโลยี รวมทั้งให้บริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่องค์กรภาคสังคมขนาดเล็กในประเทศไทย โดยคิดราคาย่อมเยาเป็นกันเอง โดยนำรายได้จากการทำงานให้องค์กรภาคประชาสังคมขนาดใหญ่ และหน่วยงาน CSR ของภาคเอกชน ทั้งของไทยและต่างประเทศมาสนับสนุนการทำงานเพื่อสังคม จึงอาจกล่าวได้ว่าระบบเว็บไซต์ของศูนย์นิติศาสตร์ที่เปิดตัวขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจขององค์กรที่ปรารถนาในการทำงานช่วยเหลือสังคมและประชาชนของสององค์กรด้วยกัน ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดียิ่ง

แม้ในช่วงที่การทำงานของระบบเว็บไซต์เดิมหยุดชะงักไปศูนย์นิติศาสตร์ก็ยังคงดำเนินภารกิจที่สำคัญอย่างต่อเนื่องเสมอมาและพยายามพัฒนาช่องทางการให้บริการและขยายการให้บริการทางกฎหมายแก่ประชาชนให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภารกิจในทางวิชาการ การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ให้ความช่วยเหลือทางคดีแก่ประชาชนทั่วไป  การอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ การฝึกอบรมทักษะทางกฎหมายแก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านกฎหมายภาคปฏิบัติของนักศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประชาคมทั้งในภาคส่วนของมหาวิทยาลัยและภาคประชาชน และศูนย์นิติศาสตร์จะยังคงดำเนินภารกิจทั้งหลายนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป หลังจากเว็บไซต์เปิดตัวในช่วงแรกจะได้ทยอยนำผลของกิจกรรมต่าง ๆ ข้างต้นออกเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจต่อไป

www.tulawcenter.org เป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการทางกฎหมายแก่ศูนย์นิติศาสตร์อีกทางหนึ่ง เรามีบริการผ่านเว็บไซต์ที่ใคร่เสนอให้ท่านผู้เยี่ยมชมได้ใช้งานและติชมออกเป็นสามส่วนหลัก คือ คลินิกกฎหมาย เผยแพร่ความรู้ และข่าวสารกิจกรรม โดยส่วนของบริการคลินิกกฎหมายนั้นประชาชนทั่วไปสามารถตั้งคำถามเพื่อสอบถามปัญหาทางกฎหมาย โดยจะมีทนายความและนิติกรเป็นผู้ตอบคำถามส่งตรงถึงอีเมลของท่าน อีกทั้งยังสามารถอ่านข้อมูลการตอบปัญหากฎหมายที่น่าสนใจผ่าน “คลังคำตอบ” ในส่วนของข้อมูลความรู้กฎหมายที่อยู่ในรูปแบบหนังสือ วารสาร บทความ บทสัมภาษณ์ เกร็ดความรู้กฎหมาย เป็นต้น ผู้สนใจก็สามารเข้าถึงข้อมูลความรู้เหล่านี้ได้ทางช่อง “เผยแพร่ความรู้”  นอกจากนี้หากต้องการทราบข่าวสารและกิจกรรมของศูนย์นิติศาสตร์ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ในช่อง “ข่าวสารและกิจกรรม” ในการนี้ก็ขอเชิญทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่เราจะจัดให้ท่านในอนาคตนี้ด้วย

การออกแบบเว็บไซต์นี้มุ่งหมายให้ง่ายต่อการเข้าถึงจากประชาชนทุกกลุ่ม ศูนย์นิติศาสตร์จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถให้บริการทางกฎหมายแก่ท่านในช่องทางดังกล่าวนี้ในระดับที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ท่านได้หรืออย่างน้อยที่สุดสามารถช่วยคลายปมปัญหาทุกข์ร้อนที่ท่านต้องประสบเพราะความไม่รู้กฎหมายได้ในระดับหนึ่ง