Skip to main content

ฉบับที่ 12 (เดือนกรกฎาคม 2560)

 

สวัสดีครับทุกท่าน ในโอกาสที่ผมได้เข้ามารับหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2559 ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันงานของศูนย์นิติศาสตร์ให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อเป้าหมายที่สำคัญ คือ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้กฎหมายและสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสงานด้านกฎหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะประกอบอาชีพนักกฎหมายต่อไป

ศูนย์นิติศาสตร์จะดำเนินงานที่เป็นพันธกิจในด้านต่าง ๆ ด้วยความมุ่งมั่นต่อไป ทั้งจะพัฒนางานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ ให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ได้แก่

(1) งานเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดทำและแจกจ่ายหนังสือกฎหมายสำหรับประชาชน  หรือลงพื้นที่ออกอบรมเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชนและคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

(2) งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีความ ผ่านการให้คำปรึกษาไม่ว่าทางโทรศัพท์ มาด้วยตนเอง ทางอินเทอร์เน็ต หรือทางจดหมาย ก็จะจัดให้มีทนายความให้คำปรึกษาโดยตรง รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางคดีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของศูนย์นิติศาสตร์ ท่านใดประสงค์จะขอรับคำปรึกษากฎหมายทางช่องทางใดก็เชิญเลือกตามช่องทางที่สะดวกได้  

(3) งานด้านวิชาการเราได้วางแผนการจัดสัมมนาทางวิชาการในประเด็นปัญหาใกล้ตัว หรือประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับฟังและเสนอความเห็นได้ในการสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

(4) การฝึกงานทางด้านกฎหมายภาคปฏิบัติ (ภาคฤดูร้อน) ศูนย์นิติศาสตร์ได้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการส่งตัวนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เข้าใจทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะประกอบอาชีพนักกฎหมายต่อไป

(5) การแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (Moot Competition) ทั้งรอบภายในมหาวิทยาลัยและระดับประเทศ ศูนย์นิติศาสตร์ได้จัดโครงการนี้เป็นเวทีจำลองเหตุการณ์คดีในชั้นศาล เพื่อให้นักศึกษาได้รับบทบาทเป็นทนายความในการว่าต่างหรือแก้ต่าง ซึ่งนักศึกษาจะต้องค้นคว้าเอกสาร หลักวิชาการ ประกอบกับการถ่ายทอดความรู้จากสิ่งที่ตนได้ค้นคว้ามา ผ่านเวทีการแข่งขัน โดยเรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นกรรมการตัดสินในแต่ละรอบ ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวเป็นการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จัดการแข่งขันปีละ 1 ครั้ง หากมหาวิทยาลัยแห่งใดต้องการเข้าร่วมการแข่งขัน โปรดติดตามข่าวสารจากทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(6) การฝึกอบรมวิชาว่าความภาคปฏิบัติเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพว่าความ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการประกอบวิชาชีพทนายความ จะต้องมีการทดสอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งทางศูนย์นิติศาสตร์ก็ได้มีการจัดวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในทางทฤษฎีเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ ส่วนในการทดสอบภาคปฏิบัตินั้น หน่วยงานของเรามีความยินดีในการรับสมัครผู้ที่ประสงค์ฝึกงานในสำนักงานทนายความเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อทดสอบความรู้ในภาคปฏิบัติต่อไป รวมถึงผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตว่าความสำหรับผู้ฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้วย ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของทางศูนย์นิติศาสตร์   

ทั้งหมดนี้คือภารกิจที่หน่วยงานของเราต้องดำเนินการต่อไปครับ

หน่วยงานของเราได้ห่างหายจากโลกออนไลน์ไปเป็นเวลานาน เนื่องจากมีปัญหาขัดข้องทางเว็บไซต์ ซึ่งขณะนี้ได้ทำการแก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทุกท่านสามารถสอบถามปัญหากฎหมายผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้ตามปกติ และสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง facebook ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สุดท้ายนี้ผมหวังว่าหน่วยงานของเราจะช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายได้อย่างแท้จริง และจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ