Skip to main content

รวมลิงก์

รวบรวมตัวบทกฎหมาย

  • ห้องสมุดกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่านสามารถตรวจค้นกฎหมายรัฐธรรมนูญ, กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ, พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง, ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติได้ผ่านเว็บไซต์นี้ โดยตัวบทกฎหมายระดับพระราชบัญญัติจะมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เหมาะสมหรับผู้สนใจทั่วไป
  • ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ท่านสามารถตรวจค้นกฎหมายฉบับใหม่ล่าสุดที่ประกาศใช้ในประเทศไทยผ่านระบบสืบค้นของราชกิจจานุเบกษา ท่านต้องเข้าใช้เว็บไซต์ด้วยโปรแกรม internet explorer เท่านั้น ข้อมูลกฎหมายที่เก็บรวบรวมไว้ในราชกิจจานุเบกษาสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ และมีความน่าเชื่อถือที่สุด แต่การใช้งานค่อนข้างซับซ้อน จึงเหมาะสำหรับนักวิชาการ และผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ที่ต้องการแหล่งอ้างอิงตัวบทกฎหมาย

รวบรวมฐานข้อมูลคำพิพากษา

  • ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้องและคำวินิจฉัยศาลฎีกา ท่านสามารถตรวจค้นแนวคำพิพากษา คำสั่งคำร้อง และคำวินิจฉัยของศาลฎีกาได้ในเว็บไซต์นี้ โดยเว็บไซต์ดังกล่าวบริหารงานโดยสำนักงานศาลยุติธรรม มีคัดย่อคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพนักกฎหมายเพื่อค้นหาแนวคำพิพากษาศาลฎีกา ทั้งนี้หากต้องการใช้อ้างอิงสำหรับงานวิจัย สมควรขอคัดถ่ายคำพิพากษาฉบับเต็มได้ที่ศาลฎีกา