Skip to main content

เนื้อหาทั้งหมด

 • ข้อเท็จจริง

            ผู้ร้องต้องการขายที่ดินที่อยู่ในจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์รวมระหว่างผู้ร้องและพี่น้องของผู้ร้อง แต่เนื่องจากเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนหนึ่งยังมีสถานะเป็นผู้เยาว์ มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านที่จังหวัดปราจีนบุรี และอาศัยอยู่กับมารดา ปัจจุบันบิดาและมารดาของผู้ร้องแยกกันอยู่ โดยยังไม่ได้จดทะเบียนหย่า

  ประเด็นคำถาม

  1. ขั้นตอนและวิธีการขายอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย ซึ่งมีผู้เยาว์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมอยู่ด้วย
  2. เขตอำนาจศาลในการยื่นคำร้อง
  3. ต้องได้รับความความยินยอมจากบิดาของผู้เยาว์หรือไม่
  4. ตัวอย่างการเขียนคำร้องและความจำเป็นในการว่าจ้างทนายความ

  ข้อกฎหมาย

            ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1501, 1514, 1515, 1566, 1574 (1)

  คลังคำตอบ
  admin
  06/25/2020 - 11:10
 • ข้าพเจ้าติดต่อซื้อสินค้ากับนาย A ผ่านช่องทางออนไลน์ นาย A ใช้ถ้อยคำในการเสนอขายสินค้าที่ดูน่าเชื่อถือ ข้าพเจ้าจึงหลงเชื่อและได้โอนเงินชำระค่าสินค้าให้แก่นาย A ต่อมาข้าพเจ้าเห็นข้อความที่บุคคลอื่นโพสแจ้งเตือนเรื่องการหลอกลวงของนาย A ในลักษณะเป็นการฉ้อโกง เมื่อข้าพเจ้าติดต่อนาย A เพื่อสอบถามเรื่องสินค้า แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้

  จากการที่ข้าพเจ้าหาข้อมูลจึงพบว่านาย A ได้ฉ้อโกงมาแล้วหลายคน โดยมีวิธีหลอกลวงให้บุคคลอื่น ๆ โอนเงินให้แก่ตนแตกต่างกันไป ขณะนี้ข้าพเจ้ามีพยานหลักฐานพอสมควรโดยรวบรวมจากผู้เสียหายรายอื่น ๆ  

  ประเด็นคำถาม

  1. สามารถรวบรวมพยานหลักฐานของผู้เสียหายรายอื่น ๆ เพื่อยื่นฟ้องได้หรือไม่
  2. หากเจ้าพนักงานตำรวจดำเนินการล่าช้า ควรยื่นฟ้องภายในระยะเวลาใด

  ข้อกฎหมาย

            ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95(3), 343 และ 348

            พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (1)

  คลังคำตอบ
  admin
  06/25/2020 - 11:04
 • ซื้อคอนโดที่หัวหิน กำหนดเสร็จเดือนมีนาคม 2563 และผ่อนดาวน์กับโครงการใกล้ครบสัญญา แต่ปรากฎว่าโครงการสร้างได้แค่ 30%  

  ประเด็นคำถาม

  สามารถเรียกเงินที่ดาวน์และเงินที่ได้ผ่อนชำระไปแล้วทั้งหมดคืนจากทางโครงการได้หรือไม่

  ข้อกฎหมาย

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 377, 378 (3), 388 และ 391

  คลังคำตอบ
  admin
  06/23/2020 - 15:13
 • คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านสามารถออกมาตรการงดเก็บขยะสำหรับลูกบ้านที่ชำระค่าส่วนกลางได้หรือไม่  

  ข้อกฎหมาย

            พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 48, 49 และ 50

  คลังคำตอบ
  admin
  06/23/2020 - 15:11
 • ข้อเท็จจริง  

            สัญญากู้ยืมเงินลงวันที่ 6 มิถุนายน 2553 มีข้อกำหนดการผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 6 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดเงินต้น 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.0 ต่อปี กำหนดชำระคืนดังนี้ 

  ปีที่ 1 - 2         ชำระเฉพาะดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น 

  ปีที่ 3 เป็นต้นไป  ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนๆ ละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท 72 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่ผู้กู้ได้เบิกเงินกู้เป็นต้นไป หากผู้กู้ผิดนัดให้คิดดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ 10 ต่อปี

  ทั้งนี้ ผู้กู้เบิกเงินกู้ทั้งหมดตามสัญญากู้ครั้งเดียวในวันที่ 8 มิถุนายน 2553 โดยผ่อนชำระแล้ว 6 งวด ดังนี้

  งวดแรก          30 มิถุนายน 2553

  งวดที่สอง         30 กรกฎาคม 2553

  งวดที่สาม        31 สิงหาคม 2553 

  งวดที่สี่           30 กันยายน 2553

  งวดที่ห้า          30 ตุลาคม 2553 

  งวดที่หก          30 พฤศจิกายน 2553

  ผู้ร้องมีการชำระหนี้อีกครั้งในวันที่ 11 ตุลาคม 2554 เป็นเงินจำนวนหนึ่ง และผู้กู้ก็ไม่ได้ชำระหนี้อีกเลยจนกระทั่งปัจจุบัน

            ก่อนฟ้องผู้ให้กู้ได้ติดตามทวงถามให้ผู้กู้ชำระหนี้หลายครั้ง แต่ผู้กู้เพิกเฉยไม่ชำระหนี้ ผู้ให้กู้มีหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้และบอกเลิกสัญญาถึงผู้กู้ทราบหนึ่งเดือนก่อนฟ้องคดี หลังจากนั้นผู้ให้กู้ฟ้องผู้กู้ฐาน "ผิดสัญญากู้ยืมเงิน เรียกให้ชำระหนี้" เป็นคดีต่อศาลแพ่ง วันที่ 27 สิงหาคม 2562 โดยให้ผู้กู้ชำระเงิรกู้พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ และยังเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ 10 ต่อปีของต้นเงินกู้นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

            ภายหลังฟ้องคดี จำเลย(ผู้กู้) ยื่นคำให้การ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 โดยให้การว่าคำฟ้องของโจทก์ (ผู้ให้กู้) ขาดอายุความ กล่าวคือ จำเลยชำระหนี้ครั้งสุดท้าย วันที่ 11 ตุลาคม 2554 อายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องของโจทก์ครบกำหนด วันที่ 31 ตุลาคม 2559 แต่โจทก์ฟ้องวันที่ 27 สิงหาคม 2562 คำฟ้องของโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ศาลยกฟ้อง

  ประเด็นคำถาม

  1. ฟ้องคดีของโจทก์ ขาดอายุความตามที่จำเลยอ้างใช่หรือไม่
  2. เนื่องจากสัญญากู้เงินกำหนดให้ผ่อนชำระคืนเงินเป็นงวดๆ งวดใดที่จำเลยไม่ชำระเงินงวดนั้นตามสัญญาเงิน และโจทก์มีสิทธิทวงถามแต่ไม่ได้ใช่้สิทธิจนกระทั่งสิทธิที่จะขอรับเงินงวดนั้น เกิน 5 ปี 
   เฉพาะเงินงวดนั้นใช่หรือไม่ที่ขาดอายุความ ส่วนเงินงวดอื่น ๆ ที่ยังไม่เกินกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันที่โจทก์มีสิทธิทวงถาม ยังไม่ขาดอายุความใช่หรือไม่ โจทก์ยังมีสิทธิที่จะเรียกร้องคืนได้ใช่หรือไม่

  ข้อกฎหมาย

            ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/12, 193/14 (1), 193/33 (1) (2), 204 วรรคสอง, 381 และ 383 วรรคหนึ่ง

  คลังคำตอบ
  admin
  06/22/2020 - 11:15
 • ข้อเท็จจริง

            ข้าพเจ้าซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่จากศูนย์บริการโทรศัพท์ในราคา 3,999 บาท โดยพนักงานขายได้สอบถามว่าข้าพเจ้าพอใจในบริการและสินค้าหรือไม่ ข้าพเจ้าจึงตอบว่าต้องการซื้อโทรศัพท์รุ่นนี้แต่เป็นอีกสีหนึ่งพร้อมกับยื่นเงินจำนวน 4,000 บาท และบัตรประจำตัวประชาชนให้พนักงานขาย พนักงานขายจึงทอนเงินให้ผู้ร้องและขอถ่ายรูปการส่งมอบโทรศัพท์เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย ในวันซื้อขายดังกล่าวข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบสินค้าว่ามีใบประกันสินค้าและสัญญาซื้อขายหรือไม่ แต่หลังจากที่เปิดใช้งานโทรศัพท์กลับพบว่ามีการลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก (Facebook) และอีเมล (G-Mail) เรียบร้อยแล้ว

  ประเด็นคำถาม

  1. ข้าพเจ้าจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 หรือไม่
  2. ข้าพเจ้าสามารถแจ้งความเกี่ยวกับการกระทำความผิดของพนักงานขายได้หรือไม่ และเป็นความผิดฐานใด

  ข้อกฎหมาย

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 159, 175, 176, 178, 181
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96, 341
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 5, 7, 9 และ 10
  คลังคำตอบ
  admin
  06/22/2020 - 11:02
 • เผยแพร่ความรู้
  admin
  02/19/2020 - 16:20
 • ข้อเท็จจริง  

  บิดาของข้าพเจ้าโอนที่ดินให้แก่ข้าพเจ้าโดยเสน่หาจำนวน 2 ไร่ตั้งแต่ปี 2549 หลังจากนั้นข้าพเจ้าจึงได้นำที่ดินที่ได้รับมาไปจำนองประกันหนี้เงินกู้ยืมจากสหกรณ์ในปี 2552 เพื่อนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้ในการปลูกสร้างบ้าน 1 หลังตลอดจนสิ่งปลูกสร้างอื่นลงในที่ดินข้างต้น

   

  ประเด็นคำถาม

  1. บิดาของข้าพเจ้าสามารถฟ้องร้องเรียกที่ดินแปลงดังกล่าวคืนจากข้าพเจ้าได้หรือไม่
  2. หากภรรยาของข้าพเจ้าซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวต่อจากข้าพเจ้าจะถือว่ามีการเปลี่ยนมือผู้เป็นเจ้าของหรือไม่

   

   

  คลังคำตอบ
  admin
  07/24/2019 - 19:37
 • 1. เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไร

  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 นางสาวแพรวาหรืออรชร (จำเลย) ขับรถยนต์พุ่งเข้าชนท้ายรถตู้สาธารณะ บนทางยกระดับอุตราภิมุข ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารจำนวน 14 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเหตุให้รถตู้คันดังกล่าวชนขอบทางยกระดับอย่างแรงส่งผลให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก

  2. ผู้เสียหายมีกี่คน

  มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 9 คน บาดเจ็บ 5 คน

  ข่าวสารและกิจกรรม
  admin
  07/18/2019 - 21:50
 • ประเด็นคำถาม

  การใช้กัญชาในทางการแพทย์ในปัจจุบันสามารถกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

  คลังคำตอบ
  admin
  06/20/2019 - 14:12