Skip to main content

ข้อถือสิทธิ - เผยแพร่ความรู้

http://www.tulawcenter.org เป็นเว็บไซต์ของศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ดำเนินงานในด้านการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนสืบเนื่องมาตั้งแต่เป็นโครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2521 รวมเวลากว่า 30 ปี และเพื่อให้การเผยแพร่ความรู้กฎหมายเป็นไปโดยกว้างขวางและทั่วถึง เราจึงจัดทำช่องทางเผยแพร่ความรู้กฎหมายขึ้นในเว็บไซต์นี้ โดยมุ่งหวังให้ช่องทางดังกล่าวเป็นการขยายโอกาสในการเข้าถึงความรู้ของบุคคลทั่วไป แม้ช่องทางนี้จะเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป แต่เราขอให้ท่านใช้บริการภายใต้เงื่อนไขและขอถือสิทธิ ดังนี้

 

     1. ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ คลิปวิดีโอและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ใน www.tulawcenter.org นี้ ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามทำการละเมิดลิขสิทธิ์ อาทิเช่น คัดลอกข้อมูลทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน เลียนแบบ ดัดแปลง หรือตีพิมพ์ซ้ำ โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้สร้างสรรค์งานก่อน ตามแต่กรณีดังนี้

 

          1.1 งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไม่ปรากฏรายชื่อผู้แต่งนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยอยู่ภายใต้ Creative Common Attribute 3.0 License ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ เรายินดีให้มีการเผยแพร่งานนั้นต่อได้ตามต้นฉบับ(เต็ม) โดยอ้างแหล่งที่มาและช่วงเวลาที่จัดทำเอกสารให้ครบถ้วน ห้ามนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ และห้ามคัดลอกข้อมูลเพียงบางส่วน เลียนแบบ ดัดแปลง หรือตีพิมพ์ โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์นิติศาสตร์ก่อน

 

          1.2 งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ปรากฏรายชื่อผู้แต่งนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์งานนั้น ศูนย์นิติศาสตร์เพียงแต่ได้รับอนุญาตให้นำมาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ http://www.tulawcenter.org เท่านั้น ห้ามมิให้ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับงานนั้นอันเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 บัญญัติไว้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สร้างสรรค์งานก่อน

 

     2. ข้อความต่างๆ ที่มีอยู่ใน http://www.tulawcenter.org ได้เขียนขึ้นตามหลักวิชานิติศาสตร์ที่มีอยู่ในช่วงเวลาที่เขียนเท่านั้น ท่านจะต้องยอมรับว่าพัฒนาการทางด้านนิติศาสตร์มีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การบัญญัติกฎหมายต่างๆ รวมถึงคำพิพากษาและคำวินิจฉัยที่เกิดขึ้นมาในภายหลัง อาจจะทำให้เกิดข้อคิดเห็นใหม่ๆ ที่ต่างออกไปได้ ท่านควรใช้วิจารณญาณในการในการรับข้อมูล หรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

 

     3. ขอความร่วมมือไม่เอา URL ของเว็บไซต์เราไปใช้ในลักษณะของ Hotlink, Direct link, Bandwidth theft, Inline linking, Leeching, Link stealing, Deep linking หรืออื่นๆ เพื่อรักษามารยาทในการใช้งานอินเตอร์เน็ตของท่านเอง และเพื่อสงวนรักษา Bandwith ให้กับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ท่านอื่น ๆ (ท่านสามารถศึกษาพฤติกรรมดังกล่าวโดยใช้ search engine เช่น google.com โดยกรอกคำสำคัญ "Hotlink" ก็ได้)